Glidende overgang


Glidende overgang


Rammerne for glidende overgang blev godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10.10. 2016

Mål

I Kolding Kommune arbejdes der systematisk med at skabe sammenhæng i forbindelse med

overgang fra dagtilbud til skole. Målet med glidende overgang er, at overgangen mellem

dagtilbud og skole skal bygge på et tydeligt børneperspektiv, hvor skolen tager over, der hvor

dagtilbuddet slipper. Der skal i forbindelse med GLO skabes indholdsmæssig sammenhæng

mellem de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet og fælles mål og læseplan for o-klasse. I de

enkelte distrikter arbejdes der i professionelle læringsfælleskaber for at sikre udvikling for

børnene. Rammer

 • Ledelsen på skolen og i dagtilbuddene i skoledistriktet beskriver, planlægger og er

 • ansvarlige for glidende overgang.

 • Skolelederen i distriktet er ansvarlig for at arbejdet iværksættes og fungerer.

 • Skole- og dagtilbudsledelsen i de enkelte skoledistrikter udarbejder i fællesskab en

 • beskrivelse af de didaktiske overvejelser i forhold til glidende overgang. Her tages

 • højde for faglig og kulturel viden fra både dagtilbud og skole.

 • Inden udgangen af september er en plan klar for det kommende års arbejde med

 • glidende overgang. Planene er tilgængelig på NemBørn, skoleintra for medarbejdere og

 • forældre samt på skolens/institutionens hjemmeside.

 • Kompetencehjulet anvendes systematisk ved overlevering af børn i udsatte positioner

 • fra børnehave til GLO.

 • Børnehaveklasseleder, SFO-pædagoger og børnehavepædagoger indgår og deltager i

 • GLO.

Evaluering

Ledelsen fra skoler og daginstitutioner i de enkelte skoledistrikter evaluerer i juni måned glidende overgang, med henblik på beskrivelse af kommende års glidende overgang.

Det ser således ud i vores distrikt:

Det ser således ud i vores distrikt:

 

Årsplanlægning af ”Den gode overgang” i distrikt Lyshøj 2016/2017

 

 

Børnehave

Skole

Forvaltning

Sep.

 

Samarbejdsmøde med skole. Skole indkalder.

 

Dagsorden:

1.    Beskrivelse af nye tiltag – begrundet i evalueringen og børnesammensætningen.

2.    Hvilke personaler skal i

GLO næste år

3.    Plan for GLO 200…

 

Didaktiskmøde mellem personale medio sep.2017

Samarbejdsmøde – skole indkalder og sender dagsorden til flere input fra alle daginst.

Skole udsender den endelige dagsorden.

 

 

 

 

 

Didaktiskmøde mellem personale medio sep.2017 – skole indkalder

 

Okt.

 

 

 

 

Nov.

 

 

Forældremøde vedr.  Indskrivning og GLO (koordineres med Eltang og børnehaverne)

 

Dec.

 

 

 

 

Jan.

 

Didaktiskmøde mellem ledelse (Gitte, Pia og Trine)

Didaktiskmøde mellem personale fra daginst. og skole

 

Daginst. inviterer skolen til overleveringssamtaler

Didaktiskmøde mellem ledelse (Gitte, Trine og Pia)

Didaktiskmøde mellem personale fra daginst. og skole

Skolepædagoger/ bhv.kl.lærere besøger daginst.

 

Feb.

 

Bhv. pædagoger og børn besøger skolen – bhv.kl.læreren inviterer

Pixi udgave af didaktisk plan lægges på Nembørn, hjemmeside og intra

Bhv. pædagoger og børn besøger skolen

Pixi udgave af didaktisk plan lægges på Nembørn, hjemmeside og intra

 

Skolepædagoger besøger daginst.

 

Rundvisning af GLO for børn og forældre: 21/2

 

Marts

 

Overleveringsskemaer sendes til skolen senest 1.3.

 

Fælles personalemøde for alle GLO d. 7. marts´16

 

 

Lave gruppedannelser (klasse). Udsende til daginst. og forældre på samme tid

Fælles personalemøde for alle i GLO d. 7. marts´16, 16.30-19.00

Rundvisning af GLO for børn og forældre: 9. og 21/3

Forældremøde (alle personaler deltager) d. 27.3 – 16.30-18.00

 

April

 

 

 

 

Maj

 

 

 

 

Juni

 

Samarbejdsmøde – skole indkalder og rundsender dagsorden til flere input fra alle daginst.

Skole udsender den endelige dagsorden.

 

Dagsorden:

1.    Evaluering af årets GLO, herunder evaluering af rotation af pædagoger fra henholdsvis skole og dagtilbud

Samarbejdsmøde – skole indkalder og sender dagsorden til flere input fra alle daginst.

Skole udsender den endelige dagsorden.

 

Dagsorden:

1.    Evaluering af årets GLO, herunder evaluering af rotation af pædagoger fra henholdsvis skole og dagtilbud

Samlet

evaluering sendes til BUF

 

Det professionelle læringsfællesskab skal løbende styrkes via større og større indsigt og kendskab i hinandens praksis og mål.

Gennem skoleåret er der lagt 3 samarbejdsmøder mellem ledelse (sep., januar og juni)

og det involverede personale ( sep., januar og juni), hvor der skal evalueres, udvikles og ny praksis tilrettelægges.

Der skal igangsættes processer, hvor personalet for mulighed for at ideudvikle og forfine den pædagogiske praksis – med udgangspunkt i mål og et børneperspektiv der styrker barnet i overgangene.

Der skal skabes kendskab til praksis og børn via skolepædagogers og læreres besøg i daginstitutioner og omvendt bhv. pædagogernes besøg på skolen før start.

Overleveringssamtaler afholdes ude i hver daginst.

 

Besluttet didaktisk fælles litteratur:

 

 1. Samarbejde om det skolestartende barn / Inge Schoug Larsen

   

 2. ”Master for en styrket pædagogisk plan” - for dagtilbud”:

  https://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Dagtilbud/PDF16/160608-Mastergruppe-dagtilbud-rev.ashx?la=da

   

 3. Børnehaveklassen – Fælles mål:

  http://www.emu.dk/modul/b%C3%B8rnehaveklassen-%E2%80%93-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning

 1.